İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı, İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi, İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamayı benimsiyoruz.

Bu doğrultuda;

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda süreçlerimizi iyileştirmeyi ve performansımızı arttırmayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yasal yükümlülüklerimizi ve şartları karşılamayı,

Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,

İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,

İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, tedarikçilerin, ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak, her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

İşyeri ve eklentilerinde, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizi artırılması faaliyetlerini benimsiyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

TKT CİVATA AŞ’nin hedeflerine ulaşmasında başarı sağlayacak, bu hedefleri gerçekleştirebilecek, mesleki ve teknik eğitime, tecrübeye, analitik düşünce yapısına sahip, şirketimizin kültürü, vizyonu ve misyonuna adapte olabilecek işgücünü; verimlilik ve kalite optimizasyonu ile birleştirmek genel politikamızdır.

Her kademedeki yöneticiden, sorumluluğu altındaki personel ile sevgi ve saygıya dayalı, şirket misyonu ve etik değerler doğrultusunda bir iş ortamı yaratması istenir.

Tüm çalışanlar için güvenli, disiplinli ve huzurlu bir iş ortamı yaratmak personel politikamızın ana prensiplerindendir.

Bu süreçte izleyeceğimiz yolda amacımız; gerek ailemize yeni katılan çalışanlarımızın istek ve üretkenlikleri ile gerekse bugünlere gelmemizde emeği geçen çalışanlarımızın motivasyon ve tecrübelerini harmanlayarak firmamızdaki sinerjiyi takım çalışması, ekip ruhu ve kaynakları verimli kullanan çalışan profili ile oluşturmaktır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

Bilgi Güvenliği’nin ve bu politikanın amacı, bilgilerin ve tüm destek iş sistemlerinin, süreçlerinin ve uygulamalarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak, sürdürmek ve yönetmektir. Bunun anlamı; TKT Cıvata A.Ş’ye ait bilgilerin yetkili ellerde kalması; bilgilerin eksiksiz, doğru ve kullanılabilir durumda olmasının sağlanması ve bilgilerin ve sistemlerin gerektiğinde kullanıma hazır olmasının sağlanmasıdır. TKT Cıvata ’ya ait bilgilerin eksiksiz, doğru ve kullanılabilir durumda korunmasının sağlanmasının yanı sıra tüm TKT personeli, İş Ahlakı İlkelerine de uymak zorundadır. TKT Cıvata A.Ş’de kurumsal bilgi son derece değerli bir varlık olarak kabul etmektedir. Bilgi; iş faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşır ve uygun bir şekilde korunması gerekir. Firmamız bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanmasını önemsemektedir.

Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri, Türk Ceza Kanuna göre cezai sorumluluk doğurmasına ve maddi zararların tazmini sorumluluğuna sebep olabilecektir. Dolayısıyla söz konusu ihlal aynı zamanda disiplin cezası sonucunu doğurabilir.

Her bir TKT çalışanı bu hedeflere katkı sağlamaktan sorumludur.